UN NOU CONCEPTE DE L’ESPORT I EL LLEURE

Després de més de déu anys gestionant instal·lacions, activitats i equips de persones, la nostra entitat ha cimentat un sòlid cabal d’experiència organitzativa i un important bagatge de coneixements. Ens interessa fer èmfasi en aquest últim aspecte, ja que la capacitat organitzativa i de gestió queda manifesta amb el creixement experimentat al llarg d’aquests anys, tant en l’augment d’associats/es, l’èxit esportiu en poc temps, rehabilitació d’instal·lacions que estaven fora de servei, la creació de l’Escola de Parkour i l’organització de casals i campus d’estiu com en la col·laboració amb diferents entitats de l’àmbit educatiu i associatiu.

Diem que ens interessa fer èmfasi en l’aspecte dels coneixements assolits perquè, a més del marc teòric de les disciplines, a la pràctica ens vam enfocar a dissenyar noves estratègies i a reelaborar eines per tal de dotar als nostres equips d’un catàleg d’accions directes, clares i determinants que facilitin la concreció real del objectius teòrics. És a dir, que les nostres activitats siguin, des de la dinàmica real de cada grup, integradores, superadores de prejudicis i complexos, potenciadores de l’esperit crític, de reflexió i del treball en equip, perseguint el desenvolupament integral dels/les nens/es i joves a través d’una acció educativa significativa, motivadora i participativa.

Aquest treball es durà a terme en estreta relació amb el l’equip docent i directiu del centre seguint les línies directius del projecte de l’escola, així com amb els membres de l’AMPA i els pares, privilegiant la comunicació permanent i directa amb la intenció de multiplicar voluntats i esforços vers la consecució dels múltiples objectius proposats.

OFERTA D’ACTIVITATS

FUTBOL SALA